info@akarsugumruk.com.tr
0312 473 43 63

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2016/9117 (01.09.2016 t. 29818 s. R.G.)

 

Karar Sayısı : 2016/9117

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/8/2016 tarihli ve 18044675 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Uygulanması Hakkında Kararın 57 nci maddesininikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “en az iki yıl” ibaresi “en az bir yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 58, 59, 62 ve 63 üncü maddelerde bahsi geçen muafiyet, kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için ayda en fazla 10 defa kullandırılır.

 

MADDE 3- Aynı Kararın 68 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlar Kurulunca belirlenen insani yardım ve hayır kurumlarının getirecekleri ambulans, cenaze arabaları, yangın söndürme araçları ile kurtarma araçları.”
MADDE 4- Aynı Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde geçen “motor silindir hacmi 2500 cc.ye kadar olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve mezkur bendin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“1) 87.02 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan minibüslere,”
MADDE 5- Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

“d) 58 inci madde kapsamındaki eşyanın,”
MADDE 6- Aynı Kararın 128 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 126 ncı madde uyarınca dolaylı temsilcilik yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, aynı maddede belirlenmiş nitelikleri taşıyan personelinin düzenleyip imzaladığı gümrük beyannamesi veya beyanname olarak kabul edilen diğer belgelerden dolayı gümrük mevzuatı uyarınca vergi kaybına neden olan bir fiilin işlendiğinin, eşyanın beyanına ilişkin yurt dışından gönderilen belgelerde yer alan bilgiler doğrultusunda bilindiği veya bilinmesi gerektiği hallerde, ortaya çıkan kamu alacağından dolaylı temsilci yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tüzel kişilik olarak, gelen eşyada alıcı, gönderilen eşyada ise gönderici ile birlikte müteselsilen sorumludur.”

 

MADDE 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

 

MADDE 8- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Uygulanması Hakkında Kararın 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasının yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır.

(2) Kara hudut kapısından çıkış yapan yolcular, seyahat ettikleri ülkede, en az üç gün geçmeden kara hudut kapısından dönmeleri halinde 58, 61 ve 62 nci maddeler uyarınca öngörülen muafiyet haklarından yararlandırılmazlar.

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Uygulanması Hakkında Kararın 128 inci maddesinin birinci fıkrasının yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır.

(1) 126 ncı madde uyarınca dolaylı temsilcilik yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, aynı maddede belirlenmiş nitelikleri taşıyan personelinin düzenleyip imzaladığı gümrük beyannamesi veya beyanname olarak kabul edilen diğer belgelerden dolayı gümrük mevzuatı uyarınca vergi kaybına neden olan bir fiilin işlendiğinin bilindiği veya bilinmesi gerektiği hallerde, ortaya çıkan kamu alacağından dolaylı temsilci yetkisi verilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tüzel kişilik olarak, gelen eşyada alıcı, gönderilen eşyada ise gönderici ile birlikte müteselsilen sorumludur.